Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Inschrijving
  1. U kunt zich telefonisch aanmelden voor een van de cursussen, of via ons e-mailadres; info@talk-about.nl
  2. U bent definitief ingeschreven als wij uw inschrijving en het cursus- of lesgeld ontvangen hebben.
  3. Gedurende een kosteloos intakegesprek vindt ondertekening van het inschrijfformulier en uitwisseling van informatie plaats.
  4. Talk About behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling.
    
 2. Lessen
  1. Er worden geen gratis proef- of probeerlessen gegeven.
  2. Lessen die door onvoorziene omstandigheden niet gegeven zijn, worden aan het einde van de cursus ingehaald.
  3. Lessen die gemist worden door toedoen van de cursist zelf kunnen niet achteraf worden ingehaald. Het is niet mogelijk om lessen op een ander moment te volgen.
  4. Tijdens de vakanties wordt geen les gegeven. De vakanties komen overeen met de vakanties in het voortgezet en basisonderwijs van Noord-Holland.
  5. Certificaten/diploma’s: Talk About leidt cursisten op voor verschillende Cambridge-examens. Het deelnemen aan examens is de verantwoordelijkheid van de cursist.
    
 3. Betaling
  1. Bij het voortijdig afbreken van de cursus door de cursist blijft de betalingsverplichting voor het volledige cursusgeld bestaan. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
  2. Het cursusgeld moet voor de eerste les in zijn geheel zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
  3. Voor scholen en bedrijven geldt dat het cursusgeld uiterlijk 7 dagen na dagtekening van de factuur betaald moet zijn, tenzij een andere termijn op de factuur staat vermeld.
  4. Zolang van u geen betaling is ontvangen, kan u de toegang tot de lessen worden geweigerd.
  5. Bijlessen (VO, MBO, HBO) worden in blokken van vijf lessen vooruit betaald. Bij het afzeggen van een les door de cursist blijft de betalingsverplichting voor het volledige lesgeld bestaan indien niet 24 uur van tevoren is afgezegd. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
    
 4. Aansprakelijkheid
  1. Talk About stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen of vermissingen van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens haar lesactiviteiten.
  2. Copyright: Indien (digitaal) lesmateriaal aan de cursist wordt meegegeven dan dient dat uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag het niet door de cursist of door derden worden verveelvoudigd d.m.v. druk, fotokopie of op enige andere wijze. Bij overtreding wordt bedrijfsschade verhaald op de cursist.
    
 5. Overig
  1. Bij hoge uitzondering kan er worden afgeweken van de Algemene Voorwaarden. Verzoeken hiertoe kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij Talk About.


Een keer iets vergeten gebeurt ons allemaal, maar voorkom onnodige kosten door op tijd af te zeggen en te betalen! Voor meer informatie:

Talk About 
Van Speijkkade 25
1901 XA Castricum
tel. 06 18122723
info@talk-about.nl 

Bankrekeningnummer ABN AMRO NL77 ABNA 0622 7304 44
KvK nr. 50241710
BTW nr. 191224376B01